مصرف بادام باعث کنترل قند خون شده و مقاومت بدن را نسبت به انسولین کاهش میدهد . همچنین با کاهش وزن ، درمان التهاب و کاهش اثرات منفی استرس ، به صورت غیر مستقیم در درمان دیابت موثر است .